Odborné zameranie

Adokátska kancelária poskytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ako advokát poskytujem právne poradenstvo a zabezpečujem právne zastupovanie v celom rozsahu (všeobecná prax), špecializujem sa na nasledovné právne odvetvia:

Poľovnícke právo:

 • založenie a registrácia poľovníckych organizácií,
 • uznávanie poľovných revírov a zmeny hraníc uznaných poľovných revírov,
 • uznávanie samostaných bažantníc a zverníc,
 • schvaľovanie častí poľovných revírov za samostatné bažantnice a zvernice,
 • príprava zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov,
 • spisovanie zmlúv vlastníkov a zmlúv o užívaní poľových revírov,
 • škody spôsobené poľovníctvom, zverou a na zveri,
 • zastupovanie v správnych a súdnych konaniach.

Správne právo:

 • právo pozemkových spoločenstiev,
 • pozemkové právo (pozemkové úpravy, …),
 • stavebné konanie,
 • priestupkové konanie a konanie o iných správnych deliktoch,
 • zastupovanie pred orgánmi verejnej správy,
 • odstraňovanie prieťahov v konaní,
 • podávanie opravných prostriedkov vrátane správnych žalôb a zastupovanie v konaní o nich.

Občianske právo:

 • ochrana osobnostných práv (vrátane náhrady nemajetkovej ujmy),
 • ochrana vlastníckeho práva (vydržanie, tzv. čierne stavby, …),
 • podielové spoluvlastníctvo (zrušenie a vyporiadanie),
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (modifikované BSM, vyporiadanie BSM),
 • záložné a zádržné právo,
 • katastrálne konanie,
 • dedičské právo (závety, listiny o vydedení, ochrana oprávneného dediča),
 • zabezpečenie záväzkov,
 • spisovanie zmlúv (kúpnych, darovacích, zmlúv o dielo, nájomných zmúv, …),
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností autorizačnou doložkou,
 • náhrady škody (na zdraví, na majektu, na dobrom mene) a bezdôvodné obohatenie,
 • spisovanie žalôb a zastupovanie v konaniach pred všetkými stupňami súdov,
 • zastupovanie v exekučnom konaní.

Rodinné právo:

 • rozvody manželstiev,
 • rodičovské práva a povinnosti,
 • vyživovacie povinnosti medzi príbuznými,
 • určenie a zapretie otcovstva,
 • osvojenie,
 • spisovanie dohôd, žalôb a zastupovanie v konaniach pred všetkými stupňami súdov.

Pracovné právo:

 • vznik, zmena a zánik pracovnoprávnych vzťahov,
 • spisovanie pracovných a manažérskych zmlúv,
 • spisovanie dohôd v súvislosti so zmenou pracovného pomeru,
 • právny servis v súvislosti so skončením pracovného pomerou (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru),
 • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru,
 • zodpovednosť za škodu (schodok na zverených hodnotách, …),
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • spisovanie zmlúv, dohôd, žalôb a zastupovanie v konaniach pred všetkými stupňami súdov.

Obchodné právo:

 • obchodný register,
 • ochrana proti nekalej súťaži,
 • zakladanie obchodných spoločností a družstiev,
 • zápis zmien v obchodnom a živnostenskom registri,
 • zastupovanie pred registrovým súdom a živnostenským úradom,
 • spisovanie zmlúv (kúpna, o dielo, …),
 • vymáhanie pohľadávok,
 • zabezpečenie záväzkov,
 • započítanie pohľadávok,
 • náhrada škody,
 • konkurz a reštrukturalizácia (návrh na vyhlásenie konkurzu, prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzi veriteľov, …),
 • spisovanie zmlúv, dohôd, žalôb a zastupovanie v konaniach pred všetkými stupňami súdov.

Trestné právo:

 • spísanie trestného oznámenia,
 • obhajoda vo všetkých štádiách trestného konania,
 • zastupovanie poškodeného v rámci adhézneho konania,
 • spisovanie žiadostí a riadnych i momoriadnych opravných prostriedkov.

Všetky práva vyhradené - www.advokathorvath.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií